Regulamin

 1. Terminologia
  Przez użyte w Regulaminie terminy i określenia rozumie się:
  1. „Aplikacja Klienta” oznacza mobilne oprogramowanie stanowiące utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, obsługiwane przez PLIBO i rozpowszechniane pod nazwą „Plibo”, dostępne po pobraniu i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym. Aplikacja Klienta przeznaczona jest dla Klientów i umożliwia korzystanie z usług świadczonych przez PLIBO wobec Klientów.
  2. „Aplikacja Wykonawcy” oznacza mobilne oprogramowanie PLIBO stanowiące utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, obsługiwane oraz utrzymywane przez PLIBO i rozpowszechniane pod nazwą „GoPlibo”, dostępne po pobraniu i zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym. Aplikacja przeznaczona jest dla Wykonawców i umożliwia korzystanie z usług świadczonych przez PLIBO wobec Wykonawców.
  3. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień, inny aniżeli sobota i niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. „Formularz Rejestracyjny” oznacza formularz rejestracyjny uzupełniany przez Użytkownika w trakcie procedury Rejestracji.
  5. „Klient” oznacza Użytkownika, korzystającego z Aplikacji Klienta, który składa za pomocą Platformy Zapytania o wykonanie określonej Usługi oraz odrzuca lub akceptuje Propozycje złożone przez Wykonawców.
  6. „Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
  7. „Konsument” oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  8. „Konto” oznacza indywidualny profil Użytkownika na Platformie założony w wyniku Rejestracji, który identyfikowany jest za pomocą adresu e-mail Użytkownika.
  9. „Konto Klienta” oznacza Konto przypisane do Klienta.
  10. „Konto Wykonawcy” oznacza Konto przypisane do Wykonawcy.
  11. „PLIBO” oznacza spółkę PLIBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Kierbedzia 4 lok. 118, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801731, NIP: 5213875127, REGON: 384238557, kapitał zakładowy 20.000,00 zł w pełni opłacony.
  12. „Platforma PLIBO” albo „Platforma” oznacza platformę usługową o charakterze otwartym, prowadzoną przez PLIBO na zasadach określonych m.in. w Regulaminie, dostępną dla Użytkowników poprzez Aplikację Klienta, Aplikację Wykonawcy lub Portal, umożliwiającą Klientom m.in. składanie Zapytań o wykonanie Usługi oraz odrzucenie lub akceptację Propozycji Wykonawców, a Wykonawcom składanie Propozycji w reakcji na Zapytania Klientów.
  13. „Portal” oznacza witrynę internetową w domenie https://plibo.eu, której administratorem jest PLIBO, zapewniającą Użytkownikowi dostęp i możliwość korzystania z określonych funkcji Platformy, m.in. dostępu do treści Regulaminu oraz akcji promocyjnych i reklamowych prowadzonych przez PLIBO.
  14. „Prawo Autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  15. Propozycja oznacza propozycję Wykonawcy przyjechania na miejsce wykonania Usługi w celu dokonania oszacowania zakresu czynności niezbędnych do wykonania Usługi oraz wysokości kosztów koniecznych do poniesienia w związku z wykonaniem Usługi, aby w efekcie umożliwić Wykonawcy uzgodnienie wspólnie z Klientem treści umowy o świadczenie Usług, czego skutkiem docelowo będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług pomiędzy Klientem a Wykonawcą. Propozycja składana jest przez Wykonawcę w odpowiedzi na Zapytanie Klienta. Propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jej złożenie przez Wykonawcę nie skutkuje zawarciem między Klientem a Wykonawcą umowy o świadczenie Usług.
  16. „Regulamin” oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Platformy PLIBO.
  17. „Rejestracja” oznacza procedurę zakładania Konta Użytkownika na Platformie. W ramach Aplikacji Klienta dokonać można rejestracji Konta Klienta, zaś w ramach Aplikacji Wykonawcy – Konta Wykonawcy.
  18. „Umowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy PLIBO i Użytkownikiem (Klientem lub Wykonawcą) o świadczenie przez PLIBO usług za pośrednictwem Platformy.
  19. „Usługa” oznacza usługę z zakresu prac remontowo-porządkowych, której potrzebę wykonania zgłasza Klient w Zapytaniu, która następnie w wyniku zawarcia między Klientem a Wykonawcą umowy o świadczenie Usług poza Platformą powinna być świadczona przez Wykonawcę na rzecz Klienta.
  20. „Usunięcie Konta” oznacza nieodwracalne usunięcie Konta Użytkownika przez PLIBO, równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez PLIBO ze skutkiem natychmiastowym.
  21. „Użytkownik” oznacza osobę posiadającą Konto na Platformie i korzystającą z usług świadczonych przez PLIBO w ramach Platformy na podstawie Umowy.
  22. „Wykonawca” oznacza Użytkownika, korzystającego z Aplikacji Wykonawcy, który w reakcji na Zapytania Klientów składa Klientom Propozycje.
  23. „Zamówienie” oznacza zamówienie wykonania określonych Usług, stanowiące przedmiot umowy o świadczenie Usług zawartej między Klientem a Wykonawcą.
  24. „Zapytanie” oznacza zapytanie o wykonanie Usługi składane przez Klienta za pomocą Platformy, skierowane do Wykonawców. Zapytanie stanowi zaproszenie do składania przez Wykonawców ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub przystąpienia przez nich do negocjacji warunków umowy o świadczenie Usług. Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W odpowiedzi na Zapytanie Wykonawca może w ramach Platformy złożyć Propozycję.
  25. „Zawieszenie Konta” oznacza zawieszenie funkcjonalności Konta Użytkownika przez PLIBO na czas określony lub nieokreślony.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Podstawowe zasady działania Platformy w zakresie dotyczącym stosunków umownych łączących PLIBO z Użytkownikami opisane zostały w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności zasady i warunki świadczenia przez PLIBO usług na rzecz Użytkowników (odpowiednio Klientów i Wykonawców) oraz kwestie dostępu i wykorzystywania Platformy przez Użytkowników.
  2. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego treść przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez PLIBO w ramach Platformy.
  3. Usługi świadczone przez PLIBO w ramach Platformy obejmują udzielenie Użytkownikom dostępu do Platformy stanowiącej platformę usługową, umożliwiającą składanie przez Klientów Zapytań dotyczących usług z zakresu prac remontowo-porządkowych (m.in. w kategoriach: elektryka, hydraulika, prace domowe, ogród, naprawa awarii), przeglądanie Zapytań przez Wykonawców i składanie w odpowiedzi na nie Propozycji oraz odrzucanie lub akceptowanie takich Propozycji przez Klientów, nakierowanych na umożliwienie w efekcie do zawarcia poza Platformą między Klientem a Wykonawcą umowy o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Platformy możliwe jest również nawiązanie kontaktu pomiędzy Klientem a Wykonawcą oraz wystawianie przez Użytkowników ocen pozostałym Użytkownikom. Za pomocą Platformy PLIBO może również prowadzić akcje promocyjne oraz reklamowe. Usługi świadczone są przez PLIBO 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
  4. Dostęp do Platformy możliwy jest z wykorzystaniem Aplikacji Wykonawcy lub Aplikacji Klienta, w zależności od typu usług, z których Użytkownik zamierza korzystać. Aplikacja Klienta przeznaczona jest do korzystania z usług świadczonych przez PLIBO w stosunku do Klientów, zaś Aplikacja Wykonawcy przeznaczona jest do korzystania z usług świadczonych przez PLIBO w stosunku do Wykonawców.
  5. Dostęp do Platformy wymaga korzystania z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową, a także posiadania dostępu do poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego. Korzystanie z usług za pomocą Platformy wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji Klienta lub Aplikacji Wykonawcy wymaga urządzenia mobilnego z aktualnym systemem Android. Do obowiązków Użytkownika należy pozyskanie i aktualizacja sprzętu lub urządzenia zgodnego z powyższymi wytycznymi, spełniającego wymogi techniczne i posiadającego aktualne oprogramowanie. Użytkownik ponosi w całości koszty połączenia z Internetem.
  6. Świadczenie usług przez PLIBO w ramach Platformy ma charakter bezterminowy.
  7. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu pocztą na adres siedziby PLIBO lub na adres e-mail wskazany w punkcie 16.9 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu („Formularz Odstąpienia”). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu. Odstąpienie w trybie określonym w niniejszym punkcie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu świadczenie usług przez PLIBO zostało rozpoczęte za wyraźną zgodą Użytkownika, np. poprzez publikację Zapytania przez Klienta.
  8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Aplikacji Wykonawcy lub Aplikacji Klienta, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie na adres e-mail wskazany w punkcie 16.9 Regulaminu.. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta wszystkie złożone przez niego Zapytania zostaną usunięte. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę, wszystkie złożone przez niego Propozycje zostaną usunięte.
  9. Użytkownikiem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną.
  10. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Wykonawcy oraz jedno Konto Użytkownika. Użytkownik może korzystać z Konta Wykonawcy przy użyciu Aplikacji Wykonawcy, zaś z Konta Klienta przy użyciu Aplikacji Klienta.
  11. Użytkownik, w przypadku jednej umowy o świadczenie Usług, nie może występować równocześnie w roli Klienta i Wykonawcy.
 3. Rejestracja
  1. Aby korzystać z usług świadczonych przez PLIBO w ramach Platformy Użytkownik musi dokonać Rejestracji na Platformie celem utworzenia Konta Wykonawcy lub Konta Klienta, a następnie posiadać aktywne Konto. Użytkownik może dokonać Rejestracji za pomocą Aplikacji Klienta, lub Aplikacji Wykonawcy, w zależności od tego czy chce utworzyć Konto Wykonawcy czy Konto Klienta.
  2. Użytkownik dokonuje Rejestracji na Platformie poprzez następujące czynności:
   1. weryfikację numeru telefonu komórkowego;
   2. uzupełnienie Formularza Rejestracyjnego.
  3. Weryfikacja numeru telefonu komórkowego Użytkownika dokonywana jest za pośrednictwem usługi Facebook Account Kit poprzez podanie przez Użytkownika numeru telefonu komórkowego w odpowiedniej rubryce w Aplikacji Klienta lub Aplikacji Wykonawcy, a następnie wpisanie kodu otrzymanego w wiadomości SMS wygenerowanej przez usługę Facebook Account Kit świadczoną przez Facebook Ireland Ltd. Z tytułu otrzymanej wiadomości SMS nie są pobierane żadne opłaty.
  4. W Formularzu Rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać wyszczególnione w nim dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail).
  5. Użytkownik dokonując Rejestracji zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z podawanych danych kontaktowych.
  6. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane zapisane na jego Koncie. Użytkownik zobowiązuje się, że dane zapisane na jego Koncie będą rzetelne, kompletne i aktualne. PLIBO uprawnione jest do przeprowadzania kontroli rzetelności, kompletności i aktualności danych zapisanych na Koncie Użytkownika, w szczególności gdy poweźmie uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa Konta. Taka kontrola może zostać przeprowadzona w formie zapytania złożonego Użytkownikowi lub prośby przesłania kopii dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane. PLIBO zastrzega sobie możliwość Zawieszenia Konta do momentu zakończenia kontroli zapisanych na nim danych. Użytkownik zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na zapytanie lub prośbę złożoną przez PLIBO w terminie 3 dni od daty przesłania zapytania lub prośby. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi stanowi rażące naruszenie Regulaminu przez Użytkownika, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Użytkownika przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
  7. Niezależnie od powyższego punktu 3.6 Regulaminu, w przypadku ustalenia przez PLIBO, że zapisane na Koncie Użytkownika dane są nierzetelne, niekompletne lub nieaktualne, PLIBO, wobec dopuszczenia się rażącego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, upoważnione jest dokonać Usunięcia jego Konta, bez konieczności podawania przyczyny.
  8. PLIBO zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Użytkownika o przekazanie lub przesłanie dowodu prowadzenia działalności gospodarczej, np. w postaci wyciągu informacji z właściwego rejestru (np. rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W przypadku, gdyby takie dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (tj. innym niż polski) PLIBO zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Użytkownika o tłumaczenie przedmiotowych dokumentów w języku polskim. PLIBO zastrzega, że uprawnione jest zawiesić Konto Użytkownika do momentu otrzymania dowodu prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika. Niezłożenie przez Użytkownika dowodu prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 10 dni roboczych, stanowi rażące naruszenie Regulaminu, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Użytkownika przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
  9. Wykonawca zobowiązany jest do określenia kategorii Usług stanowiących jego specjalizację, spośród kategorii przedstawionych przez PLIBO.
  10. Wykonawca zobowiązany jest określić obszar, na którym świadczyć będzie Usługi. W trakcie korzystania z Platformy Wykonawca uprawniony jest dokonać zmiany obszaru, na którym świadczyć będzie Usługi.
  11. Warunkiem zakończenia procedury Rejestracji jest zapoznanie się przez Użytkownika z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie zaakceptowanie ich treści. Niezaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Użytkownika skutkuje brakiem możliwości założenia Konta i uzyskania dostępu do usług świadczonych przez PLIBO w ramach Platformy.
  12. W wyniku pomyślnego zakończenia procedury Rejestracji w Aplikacji Klienta dochodzi do założenia przez Klienta Konta Klienta, a równocześnie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a PLIBO.
  13. Zawarcie Umowy pomiędzy Wykonawcą a PLIBO następuje w formie pisemnej i połączone jest z założeniem Konta dla Wykonawcy poprzez jego Rejestrację na Platformie.
  14. Użytkownik otrzyma na adres e-mail przypisany do jego Konta potwierdzenie pomyślnego zakończenia procedury Rejestracji.
  15. Loginem Użytkownika jest jego adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje wyboru hasła. Login oraz hasło mogą zostać przez Użytkownika zmienione w trakcie korzystania z Konta.
  16. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną, Rejestracja może zostać przeprowadzona przez osoby upoważnione do działania w ich imieniu w tym zakresie. Wówczas Konto zakładane jest w imieniu danego Użytkownika, przez osobę upoważnioną do działania w jego imieniu na podstawie stosownego upoważnienia. Również przy wszelkich czynnościach związanych z wykonaniem Umowy taki Użytkownik reprezentowany jest przez osobę do działania w jej imieniu na podstawie stosownego upoważnienia.
  17. W przypadku osób fizycznych, Użytkownik zobowiązany jest do Rejestracji Konta osobiście i nie może zapewniać osobom trzecim dostępu do własnego Konta.
  18. Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Regulaminu lub zbycia Konta, bez uprzedniej zgody PLIBO w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 4. Logowanie
  1. Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta po zalogowaniu się na Platformę.
  2. Użytkownik loguje się na Platformie poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce, odpowiednio w Aplikacji Klienta lub Aplikacji Wykonawcy, loginu (tj. adresu e-mail) i hasła przypisanego do danego Konta.
  3. Użytkownik nie może udostępniać osobom trzecim loginu i hasła do własnego Konta, za wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik jest osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, wówczas login i hasło może zostać udostępniony wyłącznie osobie właściwie umocowanej do prowadzenia Konta w imieniu Użytkownika.
  4. Użytkownik odpowiedzialny jest za poufność i bezpieczeństwo własnego Konta. W przypadku wykrycia przez Użytkownika, że jego Konto podlega bezprawnemu wykorzystywaniu przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PLIBO.
 5. Obsługa klienta
  1. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy w roli Klienta, Klient powinien wskazać główny adres, w którym świadczone będą Usługi.
  2. W trakcie korzystania z Konta Klient może dokonywać zmian informacji wskazanych w punkcie 5.1 Regulaminu, w szczególności Klient może wskazać więcej niż jeden adres, w którym świadczone będą Usługi.
  3. Klient w ramach Aplikacji Klienta ma dostęp do Zamówień będących w toku oraz do archiwum Zamówień, które zostały już zakończone. Klient nie ma dostępu do Zamówień starszych niż 18 miesięcy. Klient może zwrócić się do PLIBO z zapytaniem o Zamówienia starsze niż 18 miesięcy, nie starsze jednak niż 5 lat.
 6. Obsługa wykonawcy
  1. Do korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy w roli Wykonawcy, Wykonawca powinien zezwolić Aplikacji Wykonawcy na korzystanie z lokalizacji Wykonawcy.
  2. Wykonawca posiada wyłączne, pełne i nieograniczone prawo do decydowania o tym jak długo korzysta z Aplikacji Wykonawcy, do ignorowania Zapytań Klientów lub składania Propozycji w odpowiedzi na Zapytania Klientów.
  3. Wykonawca może oznaczyć w Aplikacji Wykonawcy swój status jako „aktywny” lub „nieaktywny”. W przypadku chęci zaprzestania otrzymywania nowych Zapytań Wykonawca oznacza swój status jako „nieaktywny”, wówczas Wykonawca nie ma dostępu do nowych Zapytań składanych przez Klientów, nie otrzymuje również żadnych powiadomień o takich Zapytaniach i nie może składać w odpowiedzi na nie żadnych Propozycji.
  4. Wykonawca zobowiązuje się nie świadczyć Usług Klientom skojarzonym przez Platformę poza Zamówieniami zainicjowanymi za pomocą Platformy. Naruszenie postanowienia wynikającego z niniejszego punktu stanowi rażące naruszenie Regulaminu, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Wykonawcy przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
  5. Wykonawca w ramach Aplikacji Wykonawcy ma dostęp do Zamówień będących w toku oraz do archiwum Zamówień, które zostały już zakończone. Wykonawca nie ma dostępu do Zamówień starszych niż 18 miesięcy. Wykonawca może zwrócić się do PLIBO z zapytaniem o Zamówienia starsze niż 18 miesięcy, nie starsze jednak niż 5 lat.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a także zgodnie z zasadami postępowania, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Regulaminu („Zasady Postępowania”).
  7. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne związane ze świadczeniem Usług, a w szczególności podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, obciążają Wykonawcę. PLIBO w żadnym razie nie zleca jakichkolwiek usług Wykonawcom, ani nie zawiera z nimi umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy spółki.
 7. Składanie zamówienia i wykonanie usługi
  1. Klient inicjuje kontakt z Wykonawcą poprzez złożenie Zapytania na Platformie. Klient samodzielnie decyduje o treści Zapytania korzystając z kategorii wskazanych na Platformie, równocześnie posiadając możliwość udzielenia dodatkowych informacji dotyczących Zapytania. Klient ma możliwość wskazania w Zapytaniu sugerowanej ceny realizacji Usługi. Klient składając Zapytanie powinien w rzetelny sposób określić jego treść i zawrzeć informacje istotne dla wykonania Usługi, w szczególności Klient nie powinien wprowadzać Wykonawcy w błąd co do zakresu prac, które wymagają wykonania w ramach Usługi. Zapytanie powinno zostać przyporządkowane do kategorii odpowiadającej specyfice Usługi. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Zapytania, w tym odpowiadać będzie za wszelkie jego błędy lub nieścisłości. Zapytanie Klienta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczne warunki i cena Zamówienia zostaną ustalone przez Klienta i Wykonawcę na dalszym etapie procedury zawierania umowy o świadczenie Usług.
  2. Zapytanie złożone przez Klienta widoczne jest dla Wykonawców, którzy zadeklarowali się świadczyć Usługi na obszarze, na którym znajduje się adres wykonania Usługi wskazany przez Klienta oraz Zapytanie dotyczy kategorii Usług, które jako swoją specjalizację wybrał Wykonawca zgodnie z punktem 3.9 Regulaminu.
  3. Wykonawca dokonuje wyboru – czy w przedmiocie Zapytania składa Klientowi Propozycję, czy ignoruje Zapytanie. Wykonawca składa Klientowi Propozycję za pomocą Aplikacji Wykonawcy. Propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jej złożenie nie skutkuje zawarciem między Klientem a Wykonawcą umowy o świadczenie Usług.
  4. Zapytanie, w odpowiedzi na które nie złożono żadnych Propozycji, wygasa automatycznie po upływie 15 minut od złożenia.
  5. Wykonawca, od chwili przesłania Klientowi Propozycji do momentu wycofania lub usunięcia takiej Propozycji, odrzucenia jego Propozycji przez Klienta, zaakceptowania przez Klienta Propozycji innego Wykonawcy złożonej w odpowiedzi na Zapytanie, wycofania Zapytania przez Klienta lub jego usunięcia, wykonania lub odstąpienia od wykonania Zamówienia, lub rozwiązania lub odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, nie może składać kolejnych Propozycji temu samemu lub innym Klientom.
  6. W Aplikacji Klienta Klientowi przedstawiona zostanie pierwsza z Propozycji w kolejności złożenia przez Wykonawców. Klient dokonuje akceptacji lub odrzucenia Propozycji widocznej w Aplikacji Klienta. Na podjęcie tej decyzji ma 2 minuty. Po upływie tego terminu Propozycja jest automatycznie odrzucana. W przypadku odrzucenia Propozycji, Klientowi zostanie przedstawiona kolejna Propozycja w kolejności złożenia, w przypadku jej odrzucenia procedura powtarza się aż do upływu 15 minut od wysłania zapytania. W przypadku braku akceptacji jakiejkolwiek Propozycji w tym terminie Zapytanie zostaje usunięte z Platformy, a wszystkie Propozycje złożone Klientowi wygasają automatycznie.
  7. Akceptacja Propozycji przez Klienta oznacza, że Klient oraz Wykonawca ustalają, że spotkają się w miejscu wykonania Usługi w celu dokonania przez Wykonawcę oszacowania zakresu czynności niezbędnych do wykonania Usługi oraz wysokości kosztów koniecznych do poniesienia w związku z wykonaniem Usługi. Następnie Wykonawca wspólnie z Klientem uzgodnią warunki umowy o świadczenie Usług. W przypadku zgodnej woli Klienta i Wykonawcy dojdzie do zawarcia między Klientem a Wykonawcą umowy o świadczenie Usług. Poprzez akceptację Propozycji Wykonawcy przez Klienta w żaden sposób nie dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usług między Wykonawcą a Klientem, zawarcie takiej umowy możliwe jest dopiero po dokonaniu indywidualnych ustaleń przez strony poza Platformą. PLIBO nie jest w żadnym razie stroną stosunku prawnego wiążącego Klienta i Wykonawcę.
  8. W chwili zaakceptowania wybranej Propozycji przez Klienta pozostałe Propozycje złożone przez Wykonawców w odpowiedzi na Zapytanie wygasają automatycznie.
  9. Do momentu zawarcia pomiędzy Klientem a Wykonawcą umowy o świadczenie Usług, o której mowa w punkcie 7.7. Regulaminu, Klient jest w każdym momencie uprawniony usunąć Zapytanie, wówczas wszystkie Propozycje złożone Klientowi przez Wykonawców w odpowiedzi na to Zapytanie, niezależnie od tego czy zostały zaakceptowane przez Klienta czy nie, wygasają automatycznie. Klient może także w każdej chwili odwołać akceptację Propozycji Wykonawcy.
  10. Do momentu zawarcia pomiędzy Klientem a Wykonawcą umowy o świadczenie Usług, o której mowa w punkcie 7.7. Regulaminu, Wykonawca uprawniony jest wycofać Propozycję, jednakże nieuzasadnione wycofanie Propozycji zaakceptowanej już przez Klienta częstsze niż raz w miesiącu będzie miało skutki określone w punkcie 7.18. Regulaminu.
  11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 (czterech) godzin od chwili zaakceptowania jego Propozycji przez Klienta, stawić się w miejsce wykonania Usługi w celu dokonania oszacowania zakresu czynności niezbędnych do wykonania Usługi oraz wysokości kosztów koniecznych do poniesienia w związku z wykonaniem Usługi.
  12. W przypadku zawarcia pomiędzy Klientem a Wykonawcą umowy o świadczenie Usług, o której mowa w punkcie 7.7. Regulaminu, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić w ramach Aplikacji Wykonawcy rozpoczęcie wykonywania Usługi. Potwierdzenie rozpoczęcia wykonywania Usługi w Aplikacji Wykonawcy nie stanowi zawarcia umowy o świadczenie Usług z Klientem, a jest jedynie potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji takiej umowy.
  13. Po zawarciu przez Klienta i Wykonawcę umowy o świadczenie Usług, Klient i Wykonawca zobowiązani są wykonywać zawartą wzajemnie umowę zgodnie z warunkami w niej określonymi lub w inny sposób ustalonymi między sobą.
  14. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wykonywanie Usługi w terminie nie dłuższym niż 48 (czterdzieści osiem) godzin od chwili zaakceptowania jego Propozycji przez Klienta. Po upływie tego terminu Zamówienie zostanie automatycznie uznane za niewykonane.
  15. Warunkiem zakończenia Zamówienia jest potwierdzenie jego wykonania przez Wykonawcę w Aplikacji Wykonawcy niezwłocznie po wykonaniu Usług. PLIBO zobowiązane jest do wygenerowania w Aplikacji Wykonawcy i Aplikacji Klienta potwierdzenia wykonania Zamówienia w imieniu Wykonawcy. Potwierdzenie wykonania Zamówienia zawierać będzie w szczególności określenie daty Zamówienia, miejsce wykonania Usług, rodzaj świadczonych Usług, dane Klienta, oznaczenie nazwy lub firmy Wykonawcy.
  16. W razie braku potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia Zamówienia przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 7.14 Regulaminu, Zamówienie zostanie automatycznie uznane za niewykonane. Niewykonanie Usługi stwierdzone na podstawie niniejszego ustępu odnosi takie same skutki jak niewykonanie Usługi w wyniku przekroczenia terminu, o którym mowa w punkcie 7.14. Regulaminu, w szczególności skutki, o których mowa w punkcie 7.18. Regulaminu.
  17. Wykonawca może odstąpić od wykonania Zamówienia w każdej chwili po potwierdzeniu rozpoczęcia wykonywania Zamówienia, jednakże nieuzasadnione odstąpienie od wykonania Zamówienia częściej niż raz w miesiącu będzie miało skutki wskazane w punkcie 7.18 Regulaminu.
  18. Następujące zachowania Wykonawcy stanowią rażące naruszenie postanowień Regulaminu, a wobec czego stanowią podstawę do Usunięcia Konta Wykonawcy przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny:
   1. nieuzasadnione wycofanie Propozycji zaakceptowanej już przez Klienta na podstawie punktu 7.10. Regulaminu częściej niż raz w ciągu miesiąca kalendarzowego;
   2. nieuzasadnione niestawienie się Wykonawcy w terminie wskazanym w punkcie 7.11. Regulaminu w miejscu wykonania Usługi częstsze niż raz w ciągu miesiąca kalendarzowego;
   3. przekroczenie terminu na wykonanie Zamówienia wskazanego w punkcie 7.14. Regulaminu częściej niż raz w ciągu miesiąca kalendarzowego;
   4. nieuzasadnione odstąpienie od wykonania Zamówienia na podstawie punktu 7.17 Regulaminu częściej niż raz w ciągu miesiąca kalendarzowego.
  19. Płatność wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez Wykonawcę Usług nastąpi w terminie i formie ustalonej w umowie o świadczenie Usług zawartej między Klientem a Wykonawcą. Dokonanie płatności wynagrodzenia nie jest możliwe za pomocą Aplikacji Klienta.
  20. W okresie 180 dni od wykonania Zamówienia, Wykonawca, na każde żądanie Plibo, zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i dostarczenia niezbędnych informacji w przedmiocie Zamówienia, w szczególności do przedstawienia Plibo dokumentacji związanej z wykonaniem Zamówienia (m. in. zdjęć efektów wykonania Usługi, potwierdzenia zakupu materiałów niezbędnych do wykonania Usługi). Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i dostarczenia informacji nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania żądania, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Postanowienie to obowiązuje również po rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą.
  21. Treści publikowane za pomocą Platformy, w szczególności treść Zapytania, powinny być zgodne ze stanem faktycznym, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Publikowane treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw PLIBO oraz osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich tych podmiotów. W szczególności zabrania się publikacji treści o następującej zawartości:
   1. zwroty i wyrażenia powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe, naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania;
   2. treści obsceniczne i pornograficzne;
   3. odniesienia do życia prywatnego i rodzinnego Użytkownika, w szczególności jego dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail), bez zgody Użytkownika, którego dane dotyczą;
   4. wezwania do stosowania przemocy lub nienawiści, w szczególności w stosunku do Użytkownika lub członków jego rodziny, zwłaszcza na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym i orientacji seksualnej;
   5. treści nieprawdziwe, zniesławiające lub naruszające prawa Użytkowników lub osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa patentowe, dobra osobiste, tajemnicę przedsiębiorstwa;
   6. treści reklamowe lub marketingowe, tzw. lokowanie produktu, odnośniki lub adresy do innych portali internetowych, w szczególności portali konkurencyjnych wobec PLIBO;
   7. treści zachęcające do współpracy przy tworzeniu tzw. piramid lub łańcuszków finansowych;
   8. treści stanowiące SPAM;
   9. treści szkodzące dobremu imieniu lub renomie PLIBO i Platformy, naruszające interesy PLIBO lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.
  22. PLIBO zastrzega, że, niezależnie od uprawnienia do Zawieszenia lub Usunięcia Konta, uprawnione jest do modyfikacji i usuwania z Platformy treści naruszających postanowienia Regulaminu.
  23. Publikacja za pomocą Platformy Treści, o których mowa w punkcie 7.21 Regulaminu stanowi rażące naruszenie Regulaminu przez Użytkownika, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Użytkownika przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
  24. PLIBO zastrzega sobie możliwość niezwłocznego usunięcia z Platformy Zapytania naruszającego postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Klientowi nie przysługuje od PLIBO żadna rekompensata z tytułu usunięcia Zapytania na podstawie niniejszego punktu.
  25. PLIBO zastrzega sobie możliwość niezwłocznego usunięcia z Platformy Propozycji naruszającej postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wykonawcy nie przysługuje od PLIBO żadna rekompensata z tytułu usunięcia Propozycji na podstawie niniejszego punktu.
  26. W związku z korzystaniem z usług świadczonych przez PLIBO za pomocą Platformy, Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników. W chwili złożenia Propozycji dane osobowe Wykonawcy ujawniane są Klientowi, na którego Zapytanie Propozycja stanowi odpowiedź. W chwili zaakceptowania takiej Propozycji dane osobowe Klienta ujawniane są Wykonawcy. Dane osobowe ujawniane są wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
  27. Użytkownik oświadcza, że będzie wykorzystywał dane osobowe pozostałych Użytkowników wyłącznie w celu korzystania z Platformy. Użytkownik nie jest uprawniony do przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych pozostałych Użytkowników, które zostały mu udostępnione w wyniku korzystania z Platformy, w sposób inny niż związany z korzystaniem z Platformy w zgodzie z postanowieniami Regulaminu. Użycie danych osobowych innych Użytkowników w innych celach jest zabronione i stanowi rażące naruszenie Regulaminu, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Użytkownika przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
 8. Oceny
  1. PLIBO zapewnia Klientom możliwość zamieszczenia za pomocą Aplikacji Klienta oceny Wykonawcy w związku z wykonaniem przez Wykonawcę zamówionych Usług. Równocześnie PLIBO zapewnia Wykonawcom możliwość zamieszczenia za pomocą Aplikacji Wykonawcy oceny Klienta, którego Zamówienie wykonał.
  2. Użytkownicy uprawnieni są do wystawienia tylko jednej oceny w związku z zawartą z innym Użytkownikiem umową o świadczenie Usług.
  3. Możliwość wystawienia oceny przez Użytkowników wygasa w terminie 90 dni od dnia wykonania Usługi przez Wykonawcę. Wystawienie oceny nie jest możliwe, jeśli przed upływem tego terminu Konto Użytkownika zostało zawieszone lub usunięte.
  4. Ocena dokonywana jest przez Użytkowników poprzez wybranie jednej z predefiniowanych ocen, mieszczących się w skali 1-10 („10” będącą oceną najwyższą, zaś „1” będącą oceną najniższą).
  5. Ważona średnia ocen wystawionych przez Klientów danemu Wykonawcy z tytułu wykonanych Usług, przedstawiona w formie liczby mieszczącej się w skali 1-10, będzie widoczna dla Klientów podejmujących decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu Propozycji Wykonawcy.
  6. Ważona średnia ocen wystawionych przez Wykonawców danemu Klientowi, przedstawiona w formie liczby mieszczącej się w skali 1-10, będzie widoczna dla Wykonawców podejmujących decyzję o złożeniu Propozycji Klientowi.
  7. Ocena wystawiana innemu Użytkownikowi powinna być zgodna z prawdą i dotyczyć wyłącznie okoliczności związanych ze zleceniem i wykonaniem Usług, w szczególności ocena wystawiana Wykonawcy powinna dotyczyć wyłącznie działalności profesjonalnej Wykonawcy i świadczonych przez niego Usług.
  8. Zabrania się dokonywania ocen Użytkowników w porozumieniu z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów, w szczególności niedozwolone są sytuacje, w których Użytkownik lub osoba trzecia nakłania innych Użytkowników lub osoby trzecie do wystawiania określonych ocen określonemu Użytkownikowi w celu sztucznego pogorszenia lub poprawienia reputacji danego Użytkownika, zwłaszcza w zamian za korzyści majątkowe lub osobiste. Zabrania się korzystania z urządzeń lub programów pozwalających na wystawianie ocen w sposób naruszający postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  9. PLIBO zastrzega sobie prawo do usuwania ocen, które naruszają postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Oceny, o których mowa w niniejszym punkcie, nie będą wliczane do ważonych średnich, o których mowa w punktach 8.5 i 8.6 Regulaminu.
  10. Na podstawie ocen Wykonawcy PLIBO zastrzega sobie możliwość do zobowiązania Wykonawcy do podniesienia jakości świadczonych Usług. Zobowiązanie wysłane zostanie za pomocą wiadomości e-mail na adres przypisany do Konta Wykonawcy oraz zostanie opublikowane w odpowiedniej zakładce Aplikacji Wykonawcy.
  11. Zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 8.10 Regulaminu może zostać wysłane, jeżeli łączna ocena Wykonawcy spadnie poniżej 6. W przypadku spadku oceny Wykonawcy poniżej 5 PLIBO uprawnione jest do natychmiastowego rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  12. Niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w punkcie 8.10 Regulaminu, w zakreślonym w nim terminie, stanowi rażące naruszenie Regulaminu, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Wykonawcy przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
  13. W przypadku uzyskania przez PLIBO informacji o odstąpieniu od wykonania, niewykonaniu lub nieprawidłowym wykonaniu umowy o świadczenie Usług przez Wykonawcę, PLIBO zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w przedmiocie zaistniałych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyczerpujące wyjaśnienia w ciągu 48 godzin od złożenia zapytania przez PLIBO, z zastrzeżeniem, że termin ten biegnie wyłącznie w Dni Robocze. Brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu stanowi rażące naruszenie Regulaminu, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Wykonawcy przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
 9. Opłaty
  1. Korzystanie przez Klienta oraz Wykonawcę z usług świadczonych przez PLIBO w ramach Platformy jest nieodpłatne.
 10. Licencja
  1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, PLIBO udziela Wykonawcy niewyłącznej, bezpłatnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej cesji, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na korzystanie z Aplikacji Wykonawcy oraz dostępu do Konta Wykonawcy znajdującego się na Platformie na czas trwania Umowy. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy na jakiejkolwiek podstawie. Licencja udzielana jest m.in. na potrzeby świadczenia Usług Klientom.
  2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, PLIBO udziela Klientowi niewyłącznej, bezpłatnej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej cesji, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu licencji na korzystanie z Aplikacji Klienta oraz dostępu do Konta Klienta znajdującego się na Platformie na czas trwania Umowy. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy na jakiejkolwiek podstawie. Licencja udzielana jest m.in. na potrzeby świadczenia Usług Klientom przez Wykonawców.
  3. Użytkownicy nie są uprawnieni do udzielania licencji, sublicencji, sprzedawania, odsprzedawania, przenoszenia lub udostępnienia praw, na jakiejkolwiek podstawie prawnej do korzystania odpowiednio z Aplikacji Wykonawcy i Aplikacji Klienta. Wszystkie prawa do Aplikacji Wykonawcy i Aplikacji Klienta, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikom, są zastrzeżone dla PLIBO.
  4. Wszelkie rozwiązania techniczne, oprogramowanie, bazy danych, elementy graficzne, układ i kompozycja tych elementów, tekst i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Platformy, jak również sposób ich przedstawienia, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących PLIBO lub ich prawowitym właścicielom i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  5. Usługi PLIBO, Aplikacja Wykonawcy, Aplikacja Klienta oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane, w relacji z Użytkownikami stanowią własność PLIBO. Wszelkie prawa udostępnione Użytkownikom na podstawie Regulaminu nie przyznają Użytkownikom żadnych praw z wyjątkiem tych wprost przyznanych.
  6. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji Wykonawcy lub Aplikacji Klienta, w sposób inny niż opisany w Regulaminie.
  7. Pobieranie lub wykorzystywanie materiałów dostępnych na Platformie w jakimkolwiek zakresie wymaga uprzedniej zgody PLIBO w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym nie mogę naruszać postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz interesu PLIBO.
  8. Zabrania się gromadzenia i przetwarzania danych oraz pozostałych informacji dostępnych na Platformie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim.
  9. Zabrania się wykorzystywania oznaczeń Platformy, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez uprzedniej zgody PLIBO w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 11. Zasady postępowania
  1. Użytkownicy zobowiązani są podejmować w ramach Platformy wyłącznie działania zgodne z przeznaczeniem Platformy, Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Użytkownik nie może wykorzystywać Konta do dokonywania czynności stanowiących naruszenia postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
   1. składanie Zapytań dotyczących Usług, których wykonanie zagraża bezpieczeństwu Użytkowników;
   2. składanie Zapytań dotyczących Usług stanowiących czynności zabronione przez prawo;
   3. składanie Zapytań sugerujących, że za wykonanie Usługi Wykonawca otrzyma poza Platformą dodatkowe wynagrodzenie w formie pieniężnej lub niepieniężnej oraz przyjmowanie dodatkowego wynagrodzenia za wykonaną Usługę poza Platformą;
   4. składanie Zapytań stanowiących propozycje o charakterze towarzyskim;
   5. składanie w formie Zapytań ofert pracy lub poszukiwania pracy;
   6. składanie Zapytań, w treści których oferowane jest wystawienie określonej oceny w zamian za wykonanie Usługi;
   7. składanie Zapytań w formie konkursów lub akcji promocyjnych;
   8. formułowanie Zapytań w sposób ukrywający pod postacią Usługi dozwolonej Usługę sprzeczną z postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. Wykonywanie czynności opisanych w punkcie 11.2 Regulaminu stanowi rażące naruszenie Regulaminu przez Użytkownika, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Użytkownika przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
  4. Użytkownikom zabronione jest podejmowanie działań, które mogłyby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy lub szkodzić pozostałym Użytkownikom.
  5. Użytkownicy zobowiązani są nie podejmować działań, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie Platformy, w szczególności Użytkownicy nie mogą samodzielnie lub przy udziale innych osób wykonywać czynności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na Platformę, uszkadzając ją lub prowadząc do jej przeciążenia, jak również nie mogą zmieniać, łamać i obchodzić zabezpieczeń Platformy.
 12. Odpowiedzialność
  1. PLIBO nie świadczy Usług, wszystkie Usługi świadczone są przez Wykonawców, będących podmiotami niezależnymi od PLIBO.
  2. PLIBO nie jest stroną umowy o świadczenie Usług zawartej pomiędzy Klientem a Wykonawcą. PLIBO nie gwarantuje, że Klient oraz Wykonawca są uprawnieni do zawarcia i wykonania takiej umowy i nie odpowiada za szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania takich umów oraz niewypłacalnością Użytkowników.
  3. PLIBO nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników w ramach Platformy oraz nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Klienta lub Wykonawcę zawartej pomiędzy nimi umowy, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów oraz przepisów prawa. W szczególności PLIBO nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie się przez Wykonawcę do powszechnie obowiązujących przepisów prawa chroniących prawa konsumentów. PLIBO nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju zapewnienia, które Wykonawca składał Klientowi w związku z zawartą między nimi umową.
  4. PLIBO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Użytkowników w wyniku naruszenia praw osób trzecich oraz wszelkie szkody wyrządzone przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umów o świadczenie Usług.
  5. PLIBO nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania Wykonawców Zapytaniem złożonym przez Klienta.
  6. PLIBO nie ponosi odpowiedzialności za aktywność lub brak aktywności Klientów w ramach Platformy, w szczególności za brak Zapytań składanych przez Klientów oraz brak akceptacji Propozycji przez Klientów.
  7. PLIBO nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników za pomocą Platformy, w szczególności na ich Kontach oraz w treści Zapytań. W szczególności PLIBO nie odpowiada za rzetelność tych treści oraz ich zgodność ze stanem faktycznym, Regulaminem lub przepisami prawa.
  8. Użytkownicy odpowiedzialni są za swoje działania związane z korzystaniem z Platformy oraz za treści zamieszczane na Platformie, w szczególności na swoim Koncie oraz w treści Zapytania. Użytkownicy zobowiązani są zwolnić PLIBO z wszelkiej odpowiedzialności, wynikłej z naruszenia przez Użytkowników Regulaminu, dobrych obyczajów lub przepisów prawa, oraz naprawić wynikłą z tego szkodę PLIBO.
  9. PLIBO nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkowników w związku z Zawieszeniem lub Usunięciem Konta Użytkownika dokonanych zgodnie z Regulaminem, w szczególności z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  10. PLIBO zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. nieprawidłowe działanie Aplikacji Wykonawcy lub Aplikacji Klienta spowodowane innymi czynnikami niż oprogramowanie, w szczególności takimi jak braki w dostępności energii elektrycznej czy braki w dostępie do sieci Internet;
   2. przerwy w funkcjonowaniu Platformy wynikające z przyczyn niezależnych od PLIBO, w szczególności będące wynikiem działania siły wyższej lub systemów teleinformatycznych i urządzeń niezależnych od PLIBO;
   3. przerwy w funkcjonowaniu Platformy, wynikłe z prac utrzymaniowych, aktualizacyjnych lub związanych z usunięciem awarii;
   4. prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych oraz sieci telekomunikacyjnych przy dokonywaniu płatności przez Użytkowników.
  11. W związku z dbałością o prawidłowe funkcjonowanie Platformy PLIBO zastrzega, że uprawnione jest, bez konieczności uprzedniego poinformowania Użytkowników, do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonalności Platformy w celu dokonania jej naprawy lub modernizacji. Komunikat dotyczący częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy zostanie opublikowany na Portalu oraz w Aplikacji Klienta i Aplikacji Wykonawcy. Wyłączenie funkcjonalności, w miarę możliwości, zostanie przeprowadzone w godzinach nocnych.
  12. PLIBO odpowiada wobec Użytkowników wyłącznie za szkody poniesione przez Użytkowników na skutek korzystania z Platformy.
  13. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do niezwłocznego informowania PLIBO o każdym przypadku dochodzenia przez osoby trzecie wobec Użytkownika swoich roszczeń ze względu na naruszenie prawa przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy.
 13. Zawieszenie lub usunięcie konta
  1. PLIBO uprawnione jest do prowadzenia weryfikacji przestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub przepisów prawa. Weryfikacja prowadzona będzie przez PLIBO poprzez sprawdzanie, czy Użytkownicy stosują się do powyższych zasad, w szczególności poprzez składanie zapytań do Użytkowników. Przebieg kontroli i jej wynik, w szczególności zapis komunikacji z Użytkownikiem, może zostać utrwalony i zarchiwizowany w celach dowodowych.
  2. W przypadku wykrycia, że Użytkownik dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których stopień nie jest znaczny, PLIBO uprawnione jest do przesłania na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika upomnienia lub nagany, w której PLIBO wskaże Użytkownikowi wytyczne dotyczące właściwego postępowania, do których Użytkownik zobowiązany jest się dostosować. Niezastosowanie się przez Użytkownika do wytycznych PLIBO w terminie 3 dni od daty otrzymania upomnienia lub nagany stanowi rażące naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, a wobec czego stanowi podstawę do Usunięcia Konta Użytkownika przez PLIBO, bez konieczności podawania przyczyny.
  3. Niezależnie od powyższego punktu 13.2 Regulaminu, we wszystkich przypadkach wykrycia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub przepisów prawa PLIBO uprawnione jest do Zawieszenia Konta Użytkownika. W przypadku, gdy naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub przepisów prawa są uporczywe lub rażące, PLIBO uprawnione jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług za pomocą Platformy ze skutkiem natychmiastowym poprzez Usunięcie Konta Użytkownika. Przypadki rażącego naruszenia Regulaminu nie ograniczają się wyłącznie do przykładów wskazanych w treści Regulaminu.
  4. PLIBO w szczególności uprawnione jest do Zawieszenia Konta Użytkownika na czas prowadzenia weryfikacji przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, dobrych obyczajów lub przepisów prawa, gdy PLIBO poweźmie podejrzenia, że Użytkownik nie stosuje się do tych zasad.
  5. PLIBO uprawnione jest również do Zawieszenia Konta Wykonawcy w przypadku, gdy w okresie 30 kolejnych dni nie odnotuje logowania Wykonawcy w Aplikacji Wykonawcy. Brak aktywności Wykonawcy przez okres dłuższy niż 180 kolejnych dni uprawnia PLIBO do Usunięcia Konta Wykonawcy. Na 14 dni przed Usunięciem Konta Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, PLIBO wyśle Wykonawcy stosowną notyfikację na adres e-mail przypisany do Konta, w której wskaże zamiar Usunięcia Konta, określi termin Usunięcia oraz poda przyczynę Usunięcia.
  6. W trakcie Zawieszenia Konta Użytkownik nie może korzystać z usług świadczonych przez PLIBO w ramach Platformy, w szczególności Użytkownik nie ma możliwości zalogowania się na Platformie. W trakcie zawieszenia Konta Wykonawca oznaczony jest statusem „nieaktywny”.
  7. W przypadku, gdy Klient przed Zawieszeniem lub Usunięciem jego Konta, złożył Zapytanie, takie Zapytanie zostaje usunięte z Platformy. Propozycje przesłane w odpowiedzi na takie Zapytanie, niezależnie od tego czy zostały zaakceptowane przez Klienta czy nie, wygasają automatycznie z chwilą usunięcia Zapytania. Klientowi nie przysługuje od PLIBO żadna rekompensata z tytułu usunięcia Zapytania na podstawie niniejszego punktu.
  8. W przypadku, gdy Wykonawca przed Zawieszeniem lub Usunięciem jego Konta złożył Klientowi Propozycję, taka Propozycja, niezależnie od tego czy została zaakceptowana czy nie, zostaje usunięta z Platformy. Wykonawcy nie przysługuje od PLIBO żadna rekompensata z tytułu usunięcia Propozycji na podstawie niniejszego punktu.
  9. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone lub usunięte, nie może dokonać Rejestracji nowego Konta bez uprzedniej zgody PLIBO.
  10. Użytkownik zostanie poinformowany o Zawieszeniu lub Usunięcia jego Konta za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail przypisany do danego Konta.
  11. Od decyzji o Zawieszeniu lub Usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.
 14. Reklamacje
  1. Reklamacje Użytkowników dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez PLIBO w ramach Platformy, w szczególności dotyczące nieprawidłowości w działaniu Aplikacji Wykonawcy lub Aplikacji Klienta, należy zgłaszać PLIBO poprzez stosowne zawiadomienie.
  2. Reklamacje Użytkowników należy składać w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: reklamacje@plibo.eu.
  3. Treść reklamacji powinna obejmować co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika składającego reklamację, adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, okoliczności uzasadniające reklamację, datę wystąpienia takich okoliczności oraz żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Użytkownik może w treści reklamacji wskazać inny adres e-mail niż przypisany do jego Konta, na który powinna zostać przesłana odpowiedź zawierająca sposób rozpatrzenia reklamacji.
  4. PLIBO zastrzega, że może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o uzupełnienie jej treści we wskazanym zakresie, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna bieg od doręczenia PLIBO informacji uzupełniających, w przypadku braku udzielenia przez Użytkowników niebędących Konsumentami dodatkowych informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, PLIBO uprawnione będzie do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez PLIBO w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami, w przypadkach szczególnych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie PLIBO zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji w terminie nieprzekraczającym trzykrotności terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
  6. Odpowiedź PLIBO zawierająca sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Użytkownikowi, który złożył reklamację, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika lub inny adres wskazany w reklamacji jako przeznaczony do tego celu.
  7. Reklamacje Klientów dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Wykonawców należy kierować bezpośrednio do Wykonawców. Wykonawca we własnym zakresie i z wyłączeniem odpowiedzialności PLIBO ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie reklamacji Klientów dotyczących wykonania Usługi, zgodnie z przepisami prawa.
  8. PLIBO nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje zgłaszane przez Klientów związane z wadami Usług wykonywanych przez Wykonawców, w szczególności PLIBO nie zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcom reklamacji Klientów dotyczących wykonania Usług, które zostały zaadresowane do PLIBO.
 15. Dodatkowe regulacje
  1. Poza Regulaminem, korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Platformy podlega również Polityce Prywatności, zawierającej zasady dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z usług PLIBO świadczonych w ramach Platformy.
  2. PLIBO zastrzega, że niektóre usługi świadczone w ramach Platformy mogą zostać ponadto uregulowane w dodatkowych postanowieniach, w szczególności PLIBO uprawnione jest do wprowadzania dodatkowych regulaminów dotyczących promocji lub wydarzeń. W przypadku sprzeczności między dodatkowymi postanowieniami, a Regulaminem przeważają dodatkowe postanowienia.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin dostępny jest na Platformie, za pośrednictwem Portalu, Aplikacji Klienta lub Aplikacji Wykonawcy, oraz zostanie przesłany Użytkownikom na adres e-mail przypisany do Konta wraz z potwierdzeniem pomyślnego zakończenia procedury Rejestracji. Użytkownik może wystąpić do PLIBO o przesłanie mu nieodpłatnie treści Regulaminu w formie elektronicznej (pliki w formacie PDF) na adres e-mail przypisany do Konta.
  2. PLIBO zastrzega, że jest uprawnione do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o każdej zmianie z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni przed dniem jej wejścia w życie, poprzez informację przesyłaną na adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta oraz w formie komunikatu pojawiającego się po otwarciu i zalogowaniu się do Aplikacji Klienta lub Aplikacji Wykonawcy.
  3. Termin wejścia w życie zmian Regulaminu określa PLIBO.
  4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług PLIBO świadczonych w ramach Platformy oznacza automatycznie akceptację nowej treści Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie przez Użytkownika, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Stosunek prawny pomiędzy PLIBO a Użytkownikami podlega wyłącznie prawu polskiemu.
  6. W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
  7. Spory z Umowy będą rozpoznawane przez polski sąd powszechny.
  8. Użytkownicy będący Konsumentami uprawnieni są do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie http://spsk.wiih.org.pl/. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  9. Użytkownik może kontaktować się z PLIBO pod adresem e-mail: pomoc@plibo.eu, o ile w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej.
  10. Wszelkie powiadomienia, o ile w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, przesyłane będą Użytkownikom na adresy e-mail przypisane do ich Kont.
  11. PLIBO może przenieść całość lub część praw i obowiązków z Umowy, bez zgody Użytkowników, jeżeli takie przeniesienie związane jest ze zbyciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa PLIBO. Wszelkie wierzytelności z Umowy, PLIBO może przenosić na osoby trzecie bez zgody Użytkownika.
  12. Wyłącznie PLIBO uprawnione jest do kształtowania zawartości Platformy, w szczególności do modyfikacji i usunięcia treści i funkcji Platformy. PLIBO uprawnione jest do przeniesienia praw do Platformy na osobę trzecią wraz z bazą danych Użytkowników.
  13. PLIBO uprawnione jest do udostępniania Platformy osobom trzecim w celu zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania, obsługi i przestrzegania postanowień Regulaminu.
  14. Regulamin zawiera następujące załączniki, stanowiące jego integralną treść:
   1. Załącznik nr 1 – Formularz Odstąpienia
   2. Załącznik nr 2 – Zasady Postępowania