Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych w trakcie działalności aplikacji „Plibo” lub „GoPlibo” (dalej łącznie: „Aplikacje”) oraz portalu plibo.eu (dalej: „Portal”) jest Plibo sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Kierbedzia 4 lok. 118, 00-728 Warszawa,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000801731, kapitał zakładowy w wysokości 20.000 zł (w całości opłacony), REGON: 384238557, NIP: 5213875127, adres e-mail rodo@plibo.eu (dalej zwana: „Administratorem”).

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora obejmują:
   1. Dane pobierane w ramach działalności aplikacji „Plibo” i korzystania z funkcjonalności, które oferuje obejmujące m.in.: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane osób reprezentujących Klienta, adresy miejsc wykonywania zamówień, historia złożonych zamówień, wystawione i otrzymane oceny, wyrażone zgody i wybory dokonane w ramach aplikacji w tym m.in.: akceptacje zmian w regulaminach oraz politykach Administratora,
   2. Dane pobierane w ramach działalności aplikacji „GoPlibo” i korzystania z funkcjonalności, które oferuje obejmujące m.in.: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, dane osób reprezentujących Wykonawcę, dane udostępnione w rejestrach Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, historia wykonanych zamówień wraz z miejscem ich wykonania i przychodem z zamówienia oraz pobraną prowizją, wystawione i otrzymane oceny, pozycja geograficzna urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja w trakcie pracy i przyjmowania zamówień, status Wykonawcy, a także wyrażone zgody i wybory dokonane w ramach aplikacji, w tym akceptacje zmian w regulaminach oraz politykach Administratora,
   3. Dane pobierane w procedurze zawierania pisemnej umowy z Wykonawcą: dane podane w ramach umowy, w szczególności: imię, nazwisko, kategoria świadczonych usług, obszar świadczenia usług, a także inne dane udostępnione w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, dane osób reprezentujących Wykonawcę, dodatkowe dane kontaktowe udostępniane następnie Klientom za pomocą Aplikacji, oraz pozostałe dane potrzebne do zawarcia i wykonywania umowy,
   4. Dane pobierane w ramach Portalu i jego funkcjonalności w szczególności: dane podane w ramach formularza do rejestracji Wykonawców, zawierające w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, kategoria świadczonych usług, obszar świadczenia usług, a także inne dane udostępnione w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, a także część plików „cookies”, mogących zostać uznane za dane osobowe,
   5. Dane pobierane w ramach indywidualnego kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej: dane identyfikujące nadawcę wiadomości, m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy oraz wszelkie informacje podane przez osobę w treści wiadomości,
   6. Inne dane udostępnione zgodnie z wolą użytkownika w ramach działalności Portalu oraz Aplikacji (dalej łącznie zwane: „danymi osobowymi” lub „danymi”),
    Więcej informacji na ten temat przetwarzania danych uzyskanych w ramach działalności Portalu znajduje się w pkt. 2.5 Polityki oraz Załączniku nr. 2 do Polityki Prywatności (Polityka „Cookies”).
  2. W zależności od tego, czy korzystasz z Aplikacji jako Klient lub Wykonawca, czy jesteś osobą, korzystającą z Portalu (dalej łącznie zwani: „Użytkownikiem”) przetwarzany będzie odmienny zakres Danych Osobowych, a operacje dokonywane przez Administratora i Podmioty przetwarzające oraz cele przetwarzania będą inne. Zakres przetwarzanych danych będzie również odmienny w zależności od wyrażonych zgód oraz dokonanych przez Użytkownika wyborów w Aplikacji oraz w ramach działalności Portalu.
  3. Administrator nie przetwarza danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 i 4 i art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”). Stan przetwarzania wyżej opisanych danych może powstać wyłącznie w wyniku przekazania ich przez Użytkownika bez żądania oraz wbrew interesowi Administratora. Administrator w przypadku wejścia w posiadanie takich danych, dokona ich niezwłocznego usunięcia.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych
  1. Do korzystania z Aplikacji i efektywnego korzystania z funkcjonalności, które oferuje, oraz efektywnego korzystania z Portalu.
  2. W celach marketingowych: np.: w celu analizy wyborów Użytkowników, wysyłki materiałów marketingowych drogą elektroniczną lub newslettera, przeprowadzania ankiet.
  3. Obowiązki prawne: wypełnianie obowiązków przewidzianych przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego np.: identyfikacja Użytkownika czy zapewnienie zgodności działań Administratora z regulacjami dotyczącymi prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapłatą danin publicznych,
  4. Prawa administratora: wykonywanie praw Administratora i ich obrona, gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba oraz realizacja uprawnień Użytkowników,
  5. Działanie Aplikacji i Portalu obejmuje funkcjonowanie odpowiednich systemów informatycznych i działania wspomagające działanie Aplikacji i Portalu, np.: w postaci plików „cookies” pobieranych przez Portal lub danych statystycznych obejmujących wybory dokonywane przez Klienta lub Wykonawcę w Aplikacji. Pliki „cookies” mogą być zarówno umieszczane na Twoim komputerze, jak i pobierane na podstawie wyborów dokonanych na stronie. Szczegółowe zasady przetwarzania plików „cookies” opisane zostały w Załączniku nr. 2 do Polityki Prywatności (Polityka „Cookies”),
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Wynikające z wykonania umów i uzasadnionego interesu Administratora: wykonanie umów z Użytkownikami, udostępnienie funkcjonalności aplikacji Plibo lub GoPlibo lub użytkowania funkcjonalności Portalu przez Użytkownika.
  2. Zgoda: jeśli dane zostały udostępnione na podstawie zgody Użytkownika np.: w przypadku wysyłki newslettera, to zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.
  3. Obowiązki prawne: konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze.
  4. Prawa administratora: uzasadniony interes związany z działaniem Aplikacji i Portalu, w szczególności dbanie o bezpieczeństwo korzystania z Aplikacji lub Portalu, zapewnienie rozliczalności, monitorowanie aktywności Użytkowników, kontaktowanie się z Użytkownikami, przeprowadzanie ankiet, badań i analiz, prowadzenie marketingu bezpośredniego, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
 4. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Cele umowne i obowiązki prawne: czas trwania umowy lub obowiązywania podstawy prawnej wydłużony o czas przedawnienia roszczeń, na podstawie których Administrator lub osoba, której dane są przetwarzane może dochodzić swoich praw przed odpowiednimi organami administracji publicznej i sądami.
  2. Uzasadniony interes Administratora: czas niezbędny do realizacji celu wynikającego z uzasadnionego interesu Administratora wydłużony o czas przedawnienia roszczeń, na podstawie których Administrator lub osoba, której dane są przetwarzane może dochodzić swoich praw przed odpowiednimi organami administracji publicznej i sądami.
  3. Cele marketingowe: w zależności od podstawy przetwarzania i celów realizowanych w ramach procesów przetwarzania do ustania uzasadnionego interesu Administratora, skutecznego wniesienia sprzeciwu, albo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. Administrator może przechowywać ograniczone dane użytkownika do czasu przedawnienia roszczeń Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora wyłącznie w celu obrony swoich praw.
  4. Termin usunięcia: Po upływie terminów przechowywania danych, o których mowa powyżej, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, zniszczone lub przekształcone w dane anonimowe, zgodnie z odpowiednimi procedurami zgodnymi z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Podanie danych osobowych
  1. Obowiązek lub brak obowiązku przekazania danych osobowych wynika z określonej podstawy prawnej przetwarzania lub woli Użytkownika do korzystania z funkcjonalności Aplikacji lub Portalu. Na przykład: fakt uzupełnienia przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym zawartym w Aplikacji lub na Portalu i wysłanie tegoż formularza stanowi złożenie oświadczenia woli w zakresie przetwarzania danych na zasadach określonych przez niniejszą Politykę Prywatności i Politykę „Cookies”. Tym samym, w celu realizacji wyżej opisanych celów, przetwarzanie danych jest niezbędne. Wycofanie wyżej opisanego oświadczenia poprzez rezygnację z usług nie wpływa na legalność dotychczas dokonanych procesów przetwarzania. Brak podania niektórych danych uniemożliwić może zawarcie umowy z Użytkownikiem lub korzystanie z funkcjonalności Aplikacji lub Portalu.
  2. Brak obowiązku podania danych osobowych ma miejsce w przypadku udzielenia bezpośredniej zgody na wysyłkę materiałów marketingowych w formie elektronicznej, np.: poprzez wyrażenie uprzedniej zgody na wysyłkę newslettera. Udzielenie niniejszej zgody jest niezależne od przetwarzania danych w celach określonych w pkt. 5.1. i może być wycofane w każdym momencie.
 6. Odbiorcy danych osobowych
  Dane mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom wykonującym zadania w ramach współpracy z Administratorem. Administrator zapewnia, iż w.w. podmioty będą przetwarzać dane tylko w ramach celów i instrukcji określonych przez Administratora oraz zgodnie z przyjętymi standardami ochrony danych osobowych. Lista partnerów Administratora stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki Prywatności. Przekazanie danych dotyczy w szczególności podmiotów zajmujących się:
  • organizacją kampanii marketingowych,
  • weryfikacją danych kontaktowych,
  • utrzymaniem i rozwojem stron internetowych,
  • badaniami rynku,
  • udostępnieniem narzędzi analitycznych,
  • przygotowaniem i obsługą formularzy rejestracyjnych i kontaktowych,
  • przechowywaniem danych.
  Ponadto, z uwagi na uzasadnione prawem cele, przyjęte w ramach działalności Administratora oraz wykonanie umów z Użytkownikami, dane osobowe mogą zostać powierzone pracownikom Administratora.
  W celu realizacji postanowień umów zawartych z Użytkownikami oraz innymi podmiotami, a także prawnie uzasadnionych interesów, Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika m.in.: innym Użytkownikom, w celu umożliwienia Użytkownikom skutecznego zawarcia umowy o świadczenie Usług oraz w celu dochodzenia przez nich roszczeń.
  W przypadkach, gdy wynika to z obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Administrator może udostępniać dane osobowe organom administracji podatkowej lub innym podmiotom administracji publicznej lub podmiotom wykonującym zadania administracji publicznej.

 7. Przekazywanie danych za granicę
  Dane osobowe obejmujące:
  • dane statystyczne wyborów Użytkowników dokonanych w ramach Aplikacji oraz pliki „cookies” mogą być przekazywane przez Administratora poza terytorium Unii Europejskiej w ramach współpracy z Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych,
  • pozostałe dane pozyskane w ramach działalności Administratora mogą zostać przekazane w ramach usług przechowywania danych w strukturze „chmury” przez DigitalOcean LLC z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych lub,
  • dane związane ze stosowaniem formularzy rejestracyjnych i formularzy kontaktowych mogą być przekazywane przez administratora poza terytorium Unii Europejskiej w ramach współpracy z Zoho Corporation B.V. i podmiotem z nim stowarzyszonym – spółką Zoho Corporation Pvt. Ltd. z siedzibą w Valanchery w Indiach.
  Jednocześnie Administrator zapewnia, że partnerzy Administratora zostali prawidłowo zweryfikowani i posiadają odpowiednie środki, niezbędne w celu zgodnego z prawem i przeznaczeniem przetwarzania Danych osobowych. Przetwarzanie oparte jest o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. stwierdzenie przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony (w przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych) lub standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku przekazania danych do Indii). Kopie takich klauzul można uzyskać od Administratora kontaktując się z nim pod adresem rodo@plibo.pl.

 8. Prawa użytkowników
  1. Uprawnienia Użytkowników: Kontaktując się z Administratorem pod adresem rodo@plibo.pl, Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych art. 17 RODO, poprawienia błędnych danych, uzupełnienia niekompletnych danych, a także, w zależności od podstawy przetwarzania do zgłoszenia sprzeciwu lub do ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych odpowiednio przez art. 21 lub 18 RODO. Ponadto, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy zgody (patrz pkt. 3.2.) lub na podstawie umowy (patrz pkt 3.1.), Użytkownik ma prawo otrzymać dane w czytelnym formacie łatwym do odtworzenia na urządzeniach elektronicznych, a także, jeśli jest to technicznie możliwe, przekazać je innemu administratorowi.
  2. Cofnięcie zgody: Użytkownik ma prawo odwołać udzieloną zgodę do celów wysyłki materiałów marketingowych drogą elektroniczną w każdej chwili, a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób w całości zautomatyzowany np.: w przypadku Administratora dotyczy to tylko plików „cookies” Użytkownika. W celu efektywnego wykonania prawa do sprzeciwu, należy zapoznać się z Polityką „Cookies”. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych kraju członkowskiego, w którym obecnie mieszka lub pracuje, lub kraju, w którym doszło do domniemanego naruszenia praw. Wszelkie żądania Użytkownika powinny zostać zgłoszone w formie elektronicznej na adres: rodo@plibo.pl lub pisemnej na adres podany w komparycji niniejszej Polityki Prywatności. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Skarga do organu nadzorczego: Użytkownik ma prawo wniesienia do skargi, w związku z przetwarzaniem przez Administratora lub partnera Administratora jego danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W celu świadczenia usług przez Administratora, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy zawartej między Administratorem a Wykonawcą, Administrator wykorzystuje technologię zautomatyzowanego przetwarzania danych, która może prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji w istotny sposób wpływających na sytuację Użytkowników.
  Zautomatyzowane przetwarzanie danych wykorzystywane jest przy przekazywaniu Wykonawcom Zapytań Klientów. W przypadku złożenia przez Klienta Zapytania Administrator analizuje kryteria Zapytania oraz dane osobowe Wykonawców w zakresie kategorii świadczonych usług oraz zadeklarowanego obszaru ich świadczenia, a następnie na podstawie wyników analizy dokonuje wyboru Wykonawców spełniających kryteria odpowiadające treści Zapytania przekazując im Zapytanie. Konsekwencją przetwarzania danych w powyższy sposób jest przekazywanie Zapytań Klientów wyłącznie Wykonawcom świadczącym usługi określonej kategorii i na określonym obszarze – odpowiadającym treści Zapytania, a w związku z tym Klient może otrzymać Propozycje wyłącznie od Wykonawców, którzy zdeklarowali się świadczyć usługi danej kategorii na danym obszarze.
  Poza opisanymi powyżej procesami, Administrator nie prowadzi na podstawie zebranych danych osobowych ani innych w pełni zautomatyzowanych procesów przetwarzania danych, poza korzystaniem z narzędzi związanych z przetwarzaniem plików „cookies” oraz danych statystycznych pobranych z Aplikacji w ramach standardowych narzędzi Google Analitycs.

 10. Bezpieczeństwo danych
  Administrator stosuje daleko posunięte środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych osobowych, ich niepoprawnemu albo niezgodnemu z prawem użyciu lub przejęciu, jak również bezprawnej oraz niezgodnej ze stanem faktycznym modyfikacji.

Lista załączników:
1. Lista partnerów Administratora
2. Polityka „Cookies”